Оценки на уязвимост

 Комплексната оценка на уязвимост е важна стъпка в осигуряването на вашия бизнес.


КОРУС идентифицира потенциални уязвимости в сигурността и осигурява анализ на пропуските и идентифициране на областите, където процедурите за сигурност не отговарят на най-добрите практики. Ние оценяваме уязвимостта на процесите и съоръженията и вероятността опасността от тези рискове да бъде реализирана. За идентифицираните уязвими зони, КОРУС прави препоръки и ви води в прилагането на мерки за елиминиране на пропуските в сигурността и намаляване на риска.

КОРУС помага на клиентите в осигуряването на техния бизнес и работни места срещу заплахите за сигурността от кражби, тероризъм, насилие на работното място.