Ценности

Превъзходство
› Поставяне партньорите на първо място в нашия бизнес.
› Предоставяне на изгоди.
› Честност, доверие и уважение в отношенията си един с друг.
› Постоянство.
› Контрол.
› Оптимизиране разходите за сигурност.
› Намаляване рисковете и заплахите.
› Ние се стремим да разберем нашите клиенти и да им предоставим качествени решения във всичко, което правим.
 
Ангажираност
› Участие на целия персонал, на всяко ниво.
› Създаване на средата, в която персоналът да е в състояние активно да допринесе за постигане на високи резултати.
› Зачитане на всяко алтернативно и конструктивно предложение.
› Изграждане на взаимоотношения допринасящи за усъвършенстване и популяризиране на дейността.
› Ние сме лично инвестирани в резултата на нашите усилия.
 
Ефективност
› Прилагане на действия за набиране на обективна информация, за постигането на съответствие с изискванията на партньорите.
› Планиране и реализиране на непрекъснати подобрения.
› Ние преодоляваме трудни задачи и мислим мъдро.
 
Работа в диалогична среда
› Поддържане постоянна връзка с нашите партньори.
› Обсъждане всички предприети действия.
› Даване на предложения и насоки.
›  Ние имаме самочувствието да поемаме рискове, когато е необходимо и да се продължат идеите, в които вярваме.